Samorząd UczniowskiPostanowienia ogólne:
1.Radę Samorządu Uczniowskiego, zwana dalej Radą Uczniowską, tworzą przedstawiciele Samorządów Klasowych.
2.Rada składa się z przedstawicieli klas, po trzy osoby z klas III-VIII.
3.Wybór Samorządów Klasowych odbywa się w klasach na godzinach wychowawczych najpóźniej do dnia 15 września.
4.Ilość członków samorządów klasowych:3-tj.przewodniczący, zastępca i skarbnik.

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Miriam Gawlica 

Zastępca: Vanessa Manikowska

Skrbnik: Justyna Giza

Opiekun: mgr Agata Kostka

1. Celem samorządu jest:
-uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły
-rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
-kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.

2. Zadania samorządu:
-pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
-współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej
-współdziałaniu w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki
-dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły
-organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym
-dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
-wydawanie gazetek szkolnych w celu informowania uczniów o swojej działalności
-zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród a także kar
-rady samorządów współpracują z wychowawcami klas i władzami szkoły, uzgadniają z nimi ważniejsze przedsięwzięcia
-zebrania i narady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą wychowawców klas mogą odbywać się podczas godzin wychowawczych
-samorząd szkolny zobowiązany jest do wysłuchiwania i wykorzystywania opinii uczniowskich
-rada samorządu jest pomostem między gronem pedagogicznym a uczniami.

3.Samorząd szkolny może:
-organizować akcje charytatywne
-organizować ciekawe imprezy dla uczniów wzbogacające ich wiedzę i znajomość tradycji
-organizować dyskoteki szkolne
-organizować wycieczki i spotkania z ciekawymi ludżmi
-prowadzić konkursy i akcje plakatowe
-zorganizować sekcje odpowiedzialne za różne działy życia szkoły

4. Sposoby realizacji:
-wspólne z radą SU planowanie zadań na rok szkolny
-rozwiązywanie problemów w czasie spotkań rady SU z dyrekcją szkoły, z przedstawicielami samorządów klasowych i gronem pedagogicznym
-zapoznanie ze statutem szkoły
-urządzanie izb lekcyjnych, przygotowanie dekoracji w klasach
-współpraca z rodzicami (zapraszanie na przedstawienia, uroczystości szkolne, Dzień Matki i Ojca, pomoc w organizacji wyjazdów)
-organizacja pomocy koleżeńskiej (w nauce, środowisku rówieśniczym i rodzinnym)
-udział w akcjach: „Sprzątanie świata”
-prowadzenie środków informacji (gazetka ścienna w holu szkoły)
-organizacja ważnych uroczystości państwowych (apele, przemarsze, konkursy)
-udział w akcjach charytatywnych
-współzawodnictwo międzyklasowe (współodpowiedzialność za porządek, bezpieczeństwo w czasie przerw, zdrowie)
-tradycje w szkole (pasowanie dzieci klas I na uczniów, mikołajki, jasełka, spotkania wigilijne, zabawa andrzejkowa z wróżbami, dyskoteka walentynkowa, Dzień Chłopaka, Dzień Babci i Dziadka i inne)
-obchody pierwszego dnia wiosny
-godne reprezentowanie szkoły w konkursach międzyszkolnych przedmiotowych i sportowych
-organizacja wyjazdów do teatru, kina, na wystawy, wycieczek rowerowych i turystyczno – krajoznawczych.

5.Kalendarz imprez
Zadania do wykonania:

Wrzesień
 Wybory Samorządu Uczniowskiego.
 Ustalenie planu działań na cały rok.
 Przypomnienie zapisów Praw i Obowiązków Ucznia
 Ustalenie terminów zebrań
 Złote myśli – na gazetce SU
 Ustalenie „Dnia bez pytania”
 Dzień Chłopaka – dyskoteka szkolna
 Międzynarodowy Dzień Muzyki

Październik
 Dzień Komisji Edukacji Narodowej –życzenia i upominki dla wszystkich pracowników szkoły.
 wiersze o jesieni – gazetka SU
 Dzień śmiesznych Kapci
 Konkurs fotograficzny – Złota Polska Jesień
 Dzień Walki z Otyłością – 24.10.2019r.

Listopad
 Przygotowanie gazetki na 1 i 2 listopada- Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.
 Przygotowanie gazetki na 11 listopada - Święto Niepodległości.
 Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień- 21.11.2019r.
 Światowy Dzień Pluszowego Misia- 26.11.2019r.
 Dyskoteka Andrzejkowa
 Andrzejki szkolne. Członkowie Samorządu Uczniowskiego w czasie przerw prowadzą kącik wróżb – 29.11.2019r.

Grudzień
 Mikołajki szkolne. Uczniowie przychodzą tego dnia w czerwonych koszulkach i mikołajkowych czapkach. Rozdawanie słodyczy – 6.12.2019r.
 Akcja charytatywna –„I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”
 Przekazanie podarków z akcji charytatywnej – 17.12.2019r.
 10.12.2018 r. Dzień Kolorowych Ciepłych Skarpet – uczniowie oraz nauczyciele zakładają tego dnia ciepłe, kolorowe skarpety.
 Wigilie klasowe, szkolne kolędowanie

Styczeń
 Dzień Białej Koszulki. Tego dnia uczniowie przychodzą w białych koszulkach. Kto jest cały biały, ten nie dostaje pały. – 13.01.2020r
 Dzień Babci i Dziadka
 Zabawa karnawałowa
 Test białej rękawiczki w naszych klasach z konkursem na wystrój zimowo - karnawałowy

Luty
 Przygotowanie gazetki walentynkowej.
 Walentynkowa dekoracja drzwi w klasach
 Zorganizowanie poczty walentynkowej.

Marzec
 1 marca 2019 r. – Dzień Piegów
 Przygotowanie gazetki na 8 marca – Dzień Kobiet.
 Dzień Kobiet – chłopcy przygotowują życzenia dla wszystkich kobiet. - 8.03.2020r.
 Pierwszy Dzień Wiosny – gry i zabawy, palenie marzanny
 Kolorowe rozpoczęcie wiosny – tydzień na tęczowo

Kwiecień
 Dzień Pracowników Służby Zdrowia – 8.04.2020r.
 Wielkanoc. Kartki dla emerytowanych nauczycieli
 Obchody Dnia Ziemi- uczniowie ubierają się na zielono - 22.04.2020r.

Maj
 Przygotowanie gazetki o Świętach Majowych w Polsce.
 Owocowe przerwy w szkole – 14.05.2020r.
 Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Matki.

Czerwiec
 Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Dziecka.
 Tydzień Filmowy – nauczyciele wraz z uczniami oglądają filmy na wybranych lekcjach.
 Przygotowanie gazetki wakacyjnej (ostatni tydzień roku szkolnego)
 Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.